a28

Un poem şi trei versiuni româneşti

W.H. Auden

 

 

            

Wystan Hugh Auden (1907-1973) este una dintre vocile cele mai înalte ale liricii din secolul al xx-lea: poezie profund impregnată de cultură, sensibilă deopotrivă la evenimentul istoric imediat şi la „ocazional“, dar şi la filoanele tradiţionale ale poeziei, înregistrate în Biblioteca universală. Lui Auden îi este propriu un limbaj când „savant“, încărcat simbolic, când familiar, solemn sau ludic-ironic şi sarcastic, ilustrat semnificativ de la Poeme-le de debut din 1930, la titluri precum Epoca neliniştii. O eglogă barocă (1947), Scutul lui Ahile (1955), Omagiu lui Clio (1960), Graffiti academice (1971), cu reeditări şi refaceri de etapă, provocatoare de controverse şi pe parcursul unei vieţi agitate, împărţite între Anglia şi Statele Unite (unde se stabileşte în 1939), cu întoarceri spre Europa, mai ales în Italia. Va muri, însă, la Viena. (Ion Pop)

 

 

 

Musée des Beaux Arts

About suffering they were never wrong,

The Old Masters: how well they understood

Its human position; how it takes place

While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;

How, when the aged are reverently, passionately waiting

For the miraculous birth, there always must be

Children who did not specially want it to happen, skating

On a pond at the edge of the wood:

They never forgot

That even the dreadful martyrdom must run its course

Anyhow in a corner, some untidy spot

Where the dogs go on with their doggy life and the torturer’s horse

Scratches its innocent behind on a tree.

 

 

 

In Breughel’s Icarus, for instance: how everything turns away

Quite leisurely from the disaster; the ploughman may

Have heard the splash, the forsaken cry,

But for him it was not an important failure; the sun shone

As it had to on the white legs disappearing into the green

Water; and the expensive delicate ship that must have seen

Something amazing, a boy falling out of the sky,

Had somewhere to get to and sailed calmly on.

decembrie 1938

 

 

 

Musée des Beaux Arts

În privinţa durerii,  Vechii Maeştri

Nu s-au înşelat niciodată: cât de bine i-au înţeles

Rangul omenesc; cum se petrece ea

Când altul mănâncă sau numai deschide-o fereastră, sau doar umblă hoinar;

Cum, când cei vârstnici aşteaptă respectuoşi şi împătimiţi

Miraculoasa naştere, mereu trebuie să fie

Copii ce nu doreau neapărat ca ea să se-ntâmple, lunecând

Pe un iaz la margine de pădure:

Ei n-au uitat niciodată

Că şi cumplitul martiriu trebuie să-şi urmeze cursul

Cumva, într-un colţ, în vreun loc ne-ngrijit

Unde câinii îşi văd în continuare de viaţa lor câinească şi calul gâdelui

Îşi scarpină de-un copac dosul nevinovat.

 

 

 

În Icar de Bruegel, de pildă: cum totul stă întors cu spatele,

Cu totul nepăsător la dezastru; plugarul poate

Auzi pleoscăitul, ţipătul disperat,

Dar pentru el nu era un eşec important; soarele strălucea

Cum se cuvenea pe albele picioare dispărând în verdea

Apă; iar gingaşa, preţioasa corabie care văzuse

Ceva uluitor, un băiat căzut din cer,

Avea de ajuns undeva şi plutea liniştit.

Traducere de Ion Pop

 

 

 

Musée des Beaux Arts

Ei niciodată nu se înşeală cu privire la suferinţă

Ei Bătrînii Maeştri; ce bine-au înţeles ăştia

condiţia ei umană; cum îşi face ea loc

cînd cineva mănîncă deschide o fereastră sau tocmai umblă

absent mai departe;

cum întotdeauna,

chiar atunci cînd vîrstnicii aşteaptă plini de respect şi pasiune

miracolul naşterii,

trebuie să existe şi copii care n-au vrut neapărat să li se-ntîmple asta:

patinînd la marginea pădurii pe-un taluz

ei n-au uitat niciodată

că înfricoşătorul martiriu trebuie să se împlinească fără întîrziere

nu contează în ce colţ, în ce loc necurat

unde cîinii îşi trăiesc viaţa lor cîinească iar calul călăului

îşi freacă de-un copac crupa lui nevinovată

 

 

 

În Icar al lui Bruegel, de pildă: cum fără nicio grabă fiecare

îşi întoarce faţa de la dezastru: plugarul

trebuie să fi auzit plescăitura, strigătul de groază

dar pentru el n-a fost o prăbuşire care contează; soarele a luminat

aşa cum trebuie albul picioarelor scufundîndu-se în apa cea verde;

iar corabia cea scumpă şi delicată

de pe care trebuie să se fi văzut uluitoarea-ntîmplare, un băiat căzînd din cer,

are de ajuns altundeva

aşa că navighează liniştit mai departe

Traducere de Marta Petreu

 

 

Musée des Beaux Arts

Cu suferinţa, nicicînd n-au dat greş

Vechii Maeştri: ce bine i-au înţeles

Rangul omenesc; cum se petrece ea

Cînd altul mănîncă sau deschide-o fereastră sau numai se plimbă aiurea;

Cum, cînd cei în vîrstă-s respectuos, pătimaş în aşteptarea

Miraculoasei naşteri, mereu trebuie să fie

Copii ce nu doreau neapărat ca ea să se-ntîmple, lunecînd

Pe-un iaz la marginea pădurii:

Nicicînd n-au uitat

Că şi cumplitul martiriu trebuie să-şi urmeze cursul

Cumva, într-un colţ, în vreun loc neîngrijit

Unde cîinii-şi văd de viaţa lor cîinească şi-al gîdelui cal

Îşi scarpină dosul nevinovat de un pom.

În Icar de Bruegel, de pildă: cum totul stă cu spatele,

Complet nepăsător, la dezastru; plugarul poate

Auzi pleoscăitul, ţipătul disperat,

Dar pentru el nu era un eşec important; soarele străluci

Cum se cuvenea pe albele picioare dispărînd în verdea

Apă; iar firava corabie de preţ care văzuse

Ceva uluitor, un băiat căzînd din cer,

Avea de-ajuns undeva şi-a tot navigat liniştit.

Traducere de George State

 [reprodusă, ca „notă a redactorului”, în Arthur C. Danto,
Transfigurarea locului comun, traducere de Vlad Morariu,
Cluj: Idea Design & Print, 2012]